index_1.png

學雜費使用情況

    學雜費悉數納入校務基金預算,由校務基金統

   籌依以下幾項使用: 

      1. 教學成本: 

       (1) 教學研究及訓輔成本。

       (2) 建教合作成本。

       (3) 推廣教育。 

     2. 其他業務成本 (學生公費及獎勵金) 

     3. 管理及總務費用。 

     4. 研究發展及訓練費用。 

     5. 其他業務費用。 

     6. 業務外費用。